Zasady Programu

Organizatorem Programu jest Fundacja Stocznia z siedzibą w Warszawie we współpracy z Google.org.

Celem Programu “Business Unusual” jest wzmocnienie dopiero powstających i już istniejących w Polsce inicjatyw społecznych, podejmujących lub zamierzających podjąć działania biznesowe w celu aktywizacji osób z doświadczeniem uchodźczym i migrantów. Zależy nam na mądrym wsparciu tych działań, tak aby zapewnić im trwałość funkcjonowania i efektywność działania.

Do udziału w Programie zapraszamy wszystkich, którzy realizują lub planują działania wykorzystujące mechanizmy biznesowe, na rzecz osób z doświadczeniem uchodźczym i migracyjnym, m.in.:
– organizacje społeczne;
– osoby lub grupy nieformalne;
– firmy realizujące misję społeczną;
– spółdzielnie socjalne.

Udział w naborze i Programie jest bezpłatny.

Tak, program jest ogólnopolski.

Żeby wziąć udział w Programie, należy zgłosić się w naborze wniosków. W tym celu trzeba wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy zamieszczony w zakładce “Zgłoś się”, w terminie od 10 lipca do 10 sierpnia 2023 roku.
Samo złożenie wniosku nie oznacza zakwalifikowania do Programu.

Obligatoryjnym dokumentem uprawniającym do wzięcia udziału w naborze jest wyłącznie wypełniony i przesłany w terminie formularz.

Nabór trwa od 10 lipca do 10 sierpnia 2023 roku.

W naborze można wysłać tylko jeden wniosek.

Treść wpisana w pola formularza zostanie zachowana w pamięci podręcznej tzw. cookies.
Można będzie ją wczytać ponownie, pod warunkiem, że nie wyczyści się pamięci podręcznej w trakcie prac nad zgłoszeniem.

Nie, w tej edycji Programu nie przewidujemy kolejnych naborów.

Decyzję o zakwalifikowaniu do Programu podejmuje Organizator. Przy ocenie wniosków pod uwagę będą brane przede wszystkim poniższe kryteria:

 1. spójność z celem Programu;
 2. faktyczna, zdaniem organizatorów, potrzeba realizacji projektu;
 3. wykonalność zaplanowanych działań.

Po dokonaniu wstępnej oceny wniosków, przedstawiciele Organizatora wraz z zewnętrznymi ekspertami i ekspertkami spotkają się z osobami i zespołami, które zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej. Uczestnicy i uczestniczki zostaną wybrani do udziału w Programie na podstawie wysłanego wniosku oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowym kryterium wyboru, podczas rozmów z osobami chętnymi do udziału w Programie, będzie perspektywa trwałości efektów zaplanowanego działania.

Wyniki zostaną opublikowane na stronie programu oraz wysłane bezpośrednio drogą mejlową na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

W I i II naborze wsparcie otrzyma łącznie około 30 różnorodnych przedsięwzięć i organizacji z całej Polski.

Wspólnie z ekspertami i ekspertkami przygotujemy indywidualny plan rozwoju dla każdej inicjatywy, dostosowany do potrzeb i możliwości uczestników i to on będzie podstawą współpracy.Pomożemy osobom zakwalifikowanym do Programu sprostać wyzwaniom instytucjonalnym, formalnym i merytorycznym, w takich obszarach jak: rozwój organizacji i zespołu, prawo, IT, marketing, ewaluacja czy finanse.

Program nie obejmuje bezpośredniego przekazania grantu finansowego. Poniesiemy natomiast koszty związane z tworzeniem planu rozwoju zakwalifikowanych do Programu przedsięwzięć i wdrożeniem wybranych elementów. W związku z tym na etapie realizacji działań podpisujemy ze wszystkimi uczestnikami porozumienie, a nie umowę grantową.

Maksymalna kwota przeznaczona na wsparcie każdego działania, które zostanie wybrane do finału Programu to 30 000 zł.Termin zakończenie pracy w poszczególnych etapach jest ustalany indywidualnie i zależy od toku działania,  jednak wsparcie musi zakończyć się przed październikiem 2024 roku.

 • Nabór zgłoszeń: 10.07. – 10.08.2023 r.
  *Organizator może przedłużyć termin przyjmowania zgłoszeń.
 • Ocena wniosków: 08.2023 r. – 09.2023 r.
 1. Złożone formularze zostaną sprawdzone pod względem formalnym i merytorycznym.
 2. W ramach oceny zgłoszeń odbędą się rozmowy kwalifikacyjne do Programu, z osobami i zespołami zaproszonymi do etapu oceny merytorycznej.
 3. Udział w spotkaniu online jest niezbędny, aby ubiegać się o udział w Programie.
 • Ogłoszenie wyników: 09.2023 r.
 • Diagnoza potrzeb i przygotowywanie planów rozwoju: 10.2023 r. – 12.2023 r.
 1. Każdy zespół / osoba wybrana do Programu odbędzie diagnozujące spotkanie z ekspertami. 
 2. Na podstawie diagnoz powstaną indywidualne plany rozwoju wskazujące jakie wsparcie w Programie otrzyma każda inicjatywa.
 • I część animacji – do 03.2024 r.
 1. W tej części Programu wszyscy uczestnicy i uczestniczki realizują do 30% zaplanowanego budżetu na realizację wsparcia.
 2. W marcu 2024 r. nastąpi weryfikacja dotychczasowego procesu i wybór uczestników i uczestniczek do drugiej części animacji.
 • Finał, czyli II część animacji – 04.2024 r. – 10.2024 r.
 1. Uczestniczki i uczestnicy zakwalifikowani do finału kontynuują realizację    zaplanowanych działań.
 • Zakończenie Programu – finał animacji: 
 1. Program, ze względu na indywidualny tryb pracy może skończyć się w różnych terminach. 

Tak, będzie obowiązywało sprawozdanie merytoryczne.

* Uczestnicy mogą skończyć animację w różnym terminie, ze względu na indywidualną ścieżkę wsparcia.

Skip to content