Zasady programu

Organizatorem programu jest Fundacja Stocznia z siedzibą w Warszawie we współpracy z Google.org.

Celem programu “Business Unusual” jest wzmocnienie dopiero powstających i już istniejących w Polsce inicjatyw społecznych, podejmujących lub zamierzających podjąć działania biznesowe w celu aktywizacji osób z doświadczeniem uchodźczym i migrantów. Zależy nam na mądrym wsparciu tych działań, tak aby zapewnić im trwałość funkcjonowania i efektywność działania.

Do udziału w programie zapraszamy wszystkich, którzy realizują lub planują działania wykorzystujące mechanizmy biznesowe, na rzecz osób z doświadczeniem uchodźczym i migranckim, m.in.:
– organizacje społeczne;
– osoby lub grupy nieformalne;
– firmy realizujące misję społeczną;
– spółdzielnie socjalne.

Udział w naborze i programie jest bezpłatny.

Nie, program jest ogólnopolski.

Żeby wziąć udział w programie, należy się zgłosić w naborze wniosków. W tym celu trzeba wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy zamieszczony w zakładce „Zgłoś się”, w terminie od 28 września do 31 października 2022 roku.
Samo złożenie wniosku nie oznacza zakwalifikowania do programu.

Obligatoryjnym dokumentem uprawniającym do wzięcia udziału w naborze jest wyłącznie wypełniony i przesłany w terminie formularz.

Program przewiduje więcej niż jeden nabór wniosków. Pierwszy nabór trwa od 28 września 2022 roku do 31 października 2022 roku.

W jednym naborze można wysłać tylko jeden wniosek.

Treść wpisana w pola formularza zostanie zachowana w pamięci podręcznej tzw. cookies.
Można będzie ją wczytać ponownie, pod warunkiem, że nie wyczyści się pamięci podręcznej w trakcie prac nad zgłoszeniem.

Tak, w pierwszej połowie 2023 roku ogłosimy kolejny nabór do programu.

Decyzję o zakwalifikowaniu do I etapu programu podejmuje Komisja, która składa się z przedstawicieli Organizatora. Przy ocenie wniosków pod uwagę będą brane przede wszystkim poniższe kryteria:
spójność z celem programu;
potrzeba realizacji projektu;
wykonalność zaplanowanych działań.
Po wykonaniu wstępnej oceny Komisja wraz z zewnętrznymi ekspertami i ekspertkami spotka się z osobami i zespołami, które zostały najwyżej ocenione. Na podstawie tych rozmów do dalszego etapu wybranych zostanie 17 inicjatyw. Dodatkowym kryterium wyboru, podczas rozmów z chętnymi do udziału w programie, będzie perspektywa trwałości efektów działania.

Wyniki zostaną opublikowane na stronie programu oraz wysłane bezpośrednio drogą mejlową na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

W sumie wsparcie otrzyma około 30 różnorodnych przedsięwzięć i organizacji z całej Polski.

Pomożemy uczestnikom sprostać wyzwaniom instytucjonalnym, formalnym i merytorycznym, w takich obszarach jak: prawo, IT, marketing, rozwój zespołu, ewaluacja czy finanse.
Wspólnie z ekspertami i ekspertkami przygotujemy plan rozwoju dostosowany do potrzeb i możliwości uczestników i będziemy pracować nad jego wdrożeniem.

Program nie obejmuje bezpośredniego przekazania grantu finansowego. Poniesiemy natomiast koszty związane z tworzeniem planu rozwoju zakwalifikowanych do programu przedsięwzięć i wdrożeniem wybranych elementów. W związku z tym na etapie realizacji działań podpisujemy ze wszystkimi uczestnikami porozumienie, a nie umowę grantową.
Maksymalna kwota przeznaczona na wsparcie każdego działania to 30 000 zł.

Termin zakończenie pracy w poszczególnych etapach jest ustalany indywidualnie i zależy od toku działania.

Drugi nabór zostanie ogłoszony w czerwcu.

Tak, będzie obowiązywało sprawozdanie merytoryczne.

Etap 1.

Pierwszy nabór zgłoszeń do
programu*: październik 2022

Przewidziane są kolejne nabory do programu, które ogłosimy w pierwszej połowie 2023 roku.

Etap 2.

Wybór zgłoszeń: listopad 2022

Etap 3.

Ogłoszenie wyników i rozpoczęcie
“animacji”: grudzień 2022

Skip to content