Stowarzyszenie Nomada

Czym się zajmuje?

NOMADA – Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego. Stowarzyszenie od 2009 roku działa na rzecz praw człowieka. Pracuje wśród środowisk migranckich, mniejszości etnicznych i religijnych oraz grup wykluczonych. Działa przede wszystkim we Wrocławiu, choć podejmuje interwencje w innych miastach. Od lat pracują na rzecz równościowego i sprawiedliwego społeczeństwa, promując ideę wzajemnej solidarności.

Ich pomoc głównie opiera się na udzielaniu nieodpłatnego poradnictwa m.in. w zakresie dokumentowania pobytu i pracy w Polsce, ochrony międzynarodowej oraz przemocy motywowanej uprzedzeniami. Zespół stowarzyszenia pracuje także w terenie asystując w urzędach, szkołach, szpitalach, w sądach, na policji. Wspierają również edukację dzieci ze społeczności romskich migrantów z Rumunii mieszkających we Wrocławiu i pracują z osobami przebywającymi w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim.

Są ekspertkami w zakresie prawa migracyjnego, edukacji antydyskryminacyjnej, przemocy motywowanej uprzedzeniami i przemocy ze względu na płeć.

Skąd pomysł na inicjatywę?

Pomysł na stworzenie POBO community center z biblioteką międzykulturową wziął się z potrzeby stworzenia przyjaznego miejsca na mapie Wrocławia, które byłoby otwarte i bezpieczne dla osób migranckich, uchodźczych i lokalnej społeczności. Marzyło im się miejsce spotkań, oddolnych aktywności, autorskich wydarzeń, edukacji nieformalnej dla dzieci, wytchnieniowy azyl dla osób, którym go teraz brakuje.

Z jakiego wsparcia korzystają w Programie?

W Programie korzystali przede wszystkim ze wsparcia finansowego umożliwiającego remont i wyposażenie przestrzeni POBO comunnity spot. Isotną częścią wsparcia było również działania w obszarze księgowym.